STATUT

STATUT

FUNDACJI “PROVOCARE – INSTYTUT PROWOKATYWNOŚCI”

§ 1

Postanowienia ogólne

1.1. Fundacja “Provocare – Instytut Prowokatywności” zwaną w dalszej części Statutu „Fundacją” działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 166 z poźn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571), innych przepisów obowiązującego prawa oraz na podstawie Statutu.

1.2. Fundacja posiada osobowość prawną.

1.3. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

1.4. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwego do spraw pracy.

1.5. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w ocenie Zarządu Fundacji jest to wskazane dla prawidłowej realizacji jej celów.

1.6. W zakresie wskazanym w § 1 pkt 5 Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i zagranicą.

1.7. Fundacja może przystępować do innych organizacji, w tym spółek, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji, a także tworzyć takie podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami i organizacjami.

1.8. Fundacja może używać pieczęci oraz wyróżniających ją znaku graficznego i innych oznaczeń, w tym okrągłej pieczęci z napisem w otoku: „Fundacja Provocare – Instytut Prowokatywności”.

1.9. Fundacja może przyznawać honorowe tytuły i odznaczenia osobom zasłużonym dla Fundacji lub dla realizacji jej celów.

1.10. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.

1.11. Nadzór nad Fundacją ze względu na jej cele sprawuje minister właściwy do spraw pracy.

1.12. Fundacja może ubiegać się o przyznanie jej statusu organizacji pożytku.2

§ 2

Czas trwania Fundacji

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 3

Cel i zasady działania Fundacji

3.1. Celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego w obszarach wspierania wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, budowania i utrzymania dobrostanu i zdrowia psychicznego w oparciu o podejście prowokatywne i metody pochodne oraz współwystępujące.

3.2. Fundacja może realizować swoje cele statutowe zarówno w formie odpłatnej, jak i nieodpłatnej poprzez:

3.2.1. wspieranie rozwoju zawodów pomocowych, poprzez zwiększenie dostępności edukacji w zakresie prowokatywności;

3.2.2. wspieranie etycznych wzorców pracy z drugim człowiekiem;

3.2.3. wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

3.2.4. upowszechniania i ochrony wolności oraz praw człowieka, a także swobód obywatelskich, w tym działań wspomagających rozwój demokracji;

3.2.5. propagowanie, upowszechnienie i popularyzacje podejścia prowokatywnego oraz pochodnych i współwystępujących, jako metod terapeutycznych, coachingowych, pomocowych, pedagogicznych, wspierających i rozwojowych w obszarach życia zawodowego i osobistego ludzi i zespołów;

3.2.6. prowadzenie akcji w szczególności informacyjnej, promocyjnej, oświatowej i popularyzatorskiej dotyczącej podejścia prowokatywnego w życiu codziennym, pracy socjalnej, pomocowej, coachingowej, terapeutycznej, rozwojowej i innej;

3.2.7. upowszechnianie praktycznego stosowanie podejścia prowokatywnych w obszarze różnych zawodów, w szczególności pomocowych, opiekuńczo-leczniczych, rozwojowych, edukacyjnych, pedagogicznych, coachingowych, twórczych i innych;

3.2.8. prace nad badaniem, rozwojem, wyznaczaniem ram i standardów jakościowych oraz etycznych podejścia prowokatywnego oraz metod pochodnych;

3.2.9. prowadzenie, organizowanie i popieranie badań naukowych i badawczych w obrębie zdrowia psychicznego i rozwoju człowieka z szczególnym uwzględnieniem podejścia prowokatywnego i metod pochodnych;

3.2.10. transfer i adaptacja nurtów prowokatywnych z innych krajów oraz metod współwystępujących lub pochodnych;

3.2.11. budowa i wzmacnianie partnerstw wspierających rozwój oraz rozpoznawalność podejścia prowokatywnego, metod pochodnych i współwystępujących;

3.2.12. budowanie platformy wymiany wiedzy, doświadczenia i badań oraz platformy edukacyjnej i społecznościowej online;

3.2.13. dbałość o to, by stosowanie podejścia prowokatywnego i metod prowokatywnych odbywało się – w zgodzie z wartościami humanistycznymi – służył ludziom pomocą w życiu zawodowym i osobistym oraz zachowaniu zdrowia;

3.2.14. stwarzanie warunków sprzyjających: rozwijaniu społecznej, pomocowej, naukowej i dydaktycznej działalności praktyków podejścia prowokatywnego, podnoszeniu ich kwalifikacji oraz poziomu etyki i odpowiedzialności zawodowej;

3.2.15. ochronę profesji i etosu praktyka metod prowokatywnych;

3.2.16. budowanie i wspieranie polskiej oraz międzynarodowej społeczności praktyków i sympatyków podejścia prowokatywnego oraz metod pochodnych (obejmujących osoby przeszkolone i certyfikowane);

3.2.17. dbałość o interesy osób korzystających z usług opartych na podejściu prowokatywnym stosowanym przez osoby certyfikowane przez Fundację;

3.2.18. podnoszenie jakości psychicznych aspektów życia osób i rodzin;

3.2.19. ochrona zdrowia, promocja profilaktyki zdrowia i pomoc społeczna, wsparcie rozwojowe i edukacyjne osobom niezależnie od wieku, sytuacji materialnej, społecznej, zdrowotnej, socjalnej;

3.2.20. zwiększanie dostępności do szeroko rozumianej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla różnych grup społecznych;

3.2.21. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania oraz popularyzowania zdrowego sposobu życia, wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, medycznej z zakresu nauk społecznych;

3.2.22. tworzenie, realizowanie i wdrażanie programów ukierunkowanych na realizację celów statutowych Fundacji oraz wspieranie celów z nimi zbieżnych.

3.2.23. organizowanie pomocy psychologicznej indywidualnej i grupowej w zakresie rozwoju osobistego, zawodowego oraz szeroko rozumianej pomocy niezbędnej lub wskazanej dla danej osoby objętej wsparciem Fundacji w zakresie wyznaczonym przez cele statutowe Fundacji;

3.2.24. prowadzenie działalności pomocowej w zakresie psychoterapii, terapii, coachingu, mentoringu, superwizji, poradnictwa, konsultingu, z szczególnym uwzględnieniem podejścia prowokatywnego oraz metod pochodnych;4

3.2.25. organizowanie i prowadzenie porad, diagnostyki, szkoleń, działalności edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej z zastosowaniem podejścia prowokatywnego oraz metod współwystępujących;

3.2.26. wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwojowych oraz kompetencyjnych (zawodowych i osobistych) z zakresu zastosowania podejścia prowokatywnego i metod pochodnych;

3.2.27. organizowaniu i prowadzeniu kursów, szkoleń, warsztatów, odczytów, grup samokształceniowych, podróży studyjnych, rezydencji badawczych i twórczych, a także doradztwa i innych form kształcenia dla osób oraz organizacji i instytucji;

3.2.28. organizowanie i prowadzenie spotkań o charakterze naukowo – szkoleniowym, konferencji i kongresów naukowych, prelekcji, wykładów oraz spotkań wspierających realizację celów statutowych Fundacji;

3.2.29. organizowanie i prowadzenie szkoleń certyfikacyjnych z zakresu podejścia prowokatywnego lub metod współwystępujących oraz pochodnych w różnych kontekstach zawodowych lub rozwojowych;

3.2.30. organizowanie oraz udzielanie pomocy przy organizowaniu i finansowaniu badań naukowych dotyczących rozwoju człowieka;

3.2.31. opracowywanie wyników badań w celu udostępnienia ich szerszemu gronu odbiorców;

3.2.32. prowadzenie działalności wydawniczej, wydawanie tematycznych publikacji i periodyków oraz współpracę ze środkami masowego przekazu;

3.2.33. tworzenie, gromadzenie, segregowanie i udostępnianie informacji oraz literatury dotyczącej prowokatywności;

3.2.34. tworzenie i dystrybucję biuletynów informacyjnych, edukacyjnych i metodycznych wwersjach papierowych i elektronicznych;

3.2.35. nadawanie wszelkiego rodzaju programów w mediach elektronicznych (w szczególności z wykorzystaniem Internetu);

3.2.36. organizowanie występów artystycznych wykorzystujących metody prowokatywne i pochodne w procesie twórczym, rozwojowym i terapeutycznym;

3.2.37. organizowanie wystaw prac osób objętych wsparciem Fundacji;

3.2.38. organizowanie czasu wolnego, imprez kulturalnych, oświatowych lub sportowych a także wydarzeń rekreacyjnych i plenerowych na rzecz realizacji celów Fundacji w kraju i poza jego granicami;

3.2.39. prowadzenie działalności związanej z poprawą kondycji fizycznej i psychicznej dla osób objętych wsparciem Fundacji i ich bliskich, w tym w szczególności działalności na rzecz dzieci i młodzieży;5

3.2.40. współpracę ze stowarzyszeniami, jednostkami naukowymi, oświatowymi, zdrowotnymi, z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami, osobami prywatnymi w zakresie stosowania i rozwijania różnych rodzajów wsparcia z szczególnym uwzględnieniem metod prowokatywnych i współwystępujących lub pochodnych;

3.2.41. utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami naukowymi i profesjonalnymi o podobnym profilu działania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

3.2.42. współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz opieki nad osobami będącymi w szczególności w procesie leczenia, rozwoju osobistego lub zawodowego, zmiany;

3.2.43. tworzenie partnerstw z jednostkami samorządu terytorialnego, uczelniami wyższymi i organizacjami pozarządowymi realizującymi cele tożsame lub zbieżne z celami Fundacji;

3.2.44. urządzanie samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami samorządowymi i państwowymi publicznych odczytów, wystaw i pokazów związanych z celami Fundacji oraz kampanii społecznych propagujących wiedzę na tematy związane z zdrowiem psychicznym i rozwojem;

3.2.45. działalność na rzecz integracji oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3.2.46. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

3.2.47. realizowanie i wspieranie inicjatyw i działań służących wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych wykluczeniem;

3.2.48. pomoc społeczna skierowana do różnych osób, zespołów, grup społecznych (w tym rodzin, dzieci i młodzieży), zagrożonych wykluczeniem, obciążeniem psychicznym, w trudnej sytuacji życiowej a także w sytuacji kryzysu, choroby, niepełnosprawności;

3.2.49. profilaktykę i przeciwdziałanie ubóstwu, wykluczeniu (w tym wykluczeniu społecznemu i zawodowemu), uzależnieniom i patologiom społecznym;

3.2.50. wspieranie inicjatyw na rzecz zapobiegania wykluczeniu (w tym społecznemu i zawodowemu);

3.2.51. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

3.2.52. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

3.2.53. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, osób w wieku emerytalnym;

3.2.54. działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami;6

3.2.55. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

3.2.56. prowadzenie działalności charytatywnej;

3.2.57. promocję i organizowanie wolontariatu.

3.3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rzecz ogółu społeczności.

3.4. Fundacja może organizować wydarzenia mające na celu wydarzenia i zbiórki charytatywne, z których dochód będzie przeznaczony na cele statutowe.

3.5. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może występować o pomoc w uzyskiwaniu dotacji ukierunkowanych na realizację celów statutowych Fundacji.

3.6. Do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudniać pracowników.

§ 4

Majątek i dochody Fundacji

4.1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych), na który składa się wpłata Fundatorów wniesiona w gotówce oraz mienie nabyte w toku działania Fundacji, pochodzące w szczególności:

4.1.1. z darowizn krajowych i zagranicznych osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

4.1.2. ze spadków, zapisów, dziedziczenia, dotacji i subwencji, grantów;

4.1.3. z kwot odpowiadających części podatku należnego od danego podatnika przekazanych Fundacji jako organizacji pożytku publicznego w trybie określonym w przepisach prawa podatkowego;

4.1.4. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą, dywidend;

4.1.5. ze zbiórek publicznych, aukcji i imprez organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz; lub

4.1.6. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji;

4.1.7. z majątku ruchomego i nieruchomego.

4.2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste) wyłącznie, gdy w chwili składania takiego oświadczenia jest7 oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa wysokość długów spadkowych.

4.3. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz ruchomościach.

4.4. Fundacja nie może:

4.4.1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi;

4.4.2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

4.4.3. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4.4.4. nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

4.5. Majątek Fundacji może być przeznaczony wyłącznie na realizację jej celów statutowych.

4.6. Dochody z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile podmioty przekazujące, darczyńcy lub spadkodawcy nie postanowili inaczej.

4.7. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

4.8. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.
§ 5

Działalność gospodarcza Fundacji

5.1. Fundacja może rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, po podjęciu decyzji
przez Zarząd Fundacji w tym zakresie, uprzednio zasięgając opinii Rady Fundacji. Fundacja po wpisaniu jej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, może prowadzić działalność gospodarczą służącą pozyskiwaniu środków finansowych na realizację celu/ celów statutowego Fundacji oraz prowadzenie jej działalności statutowej. Zarząd Fundacji w uchwale w przedmiocie rozpoczęcia prowadzenia prowadzenie działalności gospodarczej określi przedmiot tej działalności wykorzystując w tym zakresie stosowne kody PKD. Działalność gospodarcza Fundacji będzie rachunkowo wyodrębniona w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów.

5.2. Zakres działalności gospodarczej Fundacji ustala Zarząd Fundacji.

5.3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych ośrodków lub placówek.

5.4. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd Fundacji.

5.5. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd.

5.6. Dochody uzyskiwane przez Fundację przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych.

5.7. Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności pożytku publicznego.

§ 6

Odpowiedzialność Fundacji za zobowiązania

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 7

Organy Fundacji

7.1. Organami Fundacji są:
7.1.1. Fundator;
7.1.2. Rada Fundacji;
7.1.3. Zarząd Fundacji;
7.1.4. Rada Naukowo – Dydaktyczna
7.1.5. Komisja Etyki.
7.2. W skład organów Fundacji, jak i innych komisji oraz rad wchodzących w skład Fundacji mogą wchodzić osoby fizyczne, które:

7.2.1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, oraz9

7.2.2. nie były skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

7.3. Mandat członka Rady Fundacji i Zarządu, jak i innych komisji oraz organów wchodzących w skład Fundacji ustaje w przypadku i z chwilą:

7.3.1. śmierci;

7.3.2. złożenia rezygnacji;

7.3.3. odwołania; lub

7.3.4. zaprzestania spełniania wymogów określonych w punkcie 7.2.

7.4. O ile Statut nie stanowi inaczej, organy kolegialne Fundacji podejmują decyzję w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków danego organu Fundacji obecnych na posiedzeniu, o ile wszyscy członkowie organu zostali o nim zawiadomieni prawidłowo. W przypadku niemożności uczestnictwa w posiedzeniu możliwe jest udzielenie pełnomocnictwa innemu członkowi danego organu, przy czym uprawnienie to nie dotyczy członków Zarządu Fundacji. Posiedzenia mogą się także odbywać w sposób umożliwiający członkom organów udział w ich posiedzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających co najmniej:
– transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym,
– dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie mogą wypowiadać się w toku posiedzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce posiedzenia,
– wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu.
Zwołujący posiedzenie, określa w zawiadomieniu, czy możliwe jest uczestnictwo w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz zawiera opis zasad dotyczących sposobu w nich uczestniczenia i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym wymogi organizacyjne i techniczne niezbędne do skorzystania z możliwości udziału członków w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności rozwiązań technicznych służących do identyfikacji członków oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. W przypadku zakłóceń komunikacji elektronicznej podczas posiedzenia, przewodniczący posiedzenia zarządza przerwę porządkową w posiedzeniu do czasu usunięcia usterki.

7.5. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos osoby przewodniczącej posiedzeniu danego organu Fundacji.

7.6. Głosowania podczas posiedzeń organów Fundacji są jawne, z wyjątkiem głosowań dotyczących wyborów członków organów Fundacji, jeśli organ dokonujący wyboru tak postanowi.10

7.8. Z posiedzeń kolegialnych organów Fundacji sporządza się pisemny protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz wyznaczony przez nią protokolant, chyba, że posiedzenie protokołuje przewodniczący. W protokole należy co najmniej:

7.8.1. stwierdzić prawidłowość zwołania posiedzenia i zdolność do podejmowania uchwał; oraz

7.8.2. wymienić powzięte uchwały i liczbę głosów oddanych za daną uchwałą oraz zgłoszone sprzeciwy.

7.9. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami osób fizycznie obecnych na posiedzeniu w tym osoby przewodniczącej posiedzeniu, która ponadto ujawnia na liście obecności dane członków organu Fundacji uczestniczących w posiedzeniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość i potwierdza ich udział własnym podpisem.

§ 8

Fundator

8.1. Fundator pełni rolę założycielską i zwierzchnią nad Fundacją.

8.2. Posiedzenia Fundatora wraz z Rada Fundacji odbywają się przynajmniej dwa razy w roku kalendarzowym.

8.3. Do kompetencji Fundatora należy:

8.3.1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji i członków Rady Fundacji, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Statutu;

8.3.2. opiniowanie sprawozdań Zarządu oraz Rady Fundacji;

8.3.3. opiniowanie sprawozdań finansowych Fundacji i sprawozdań Fundacji z jej działalności;

8.3.4. ustalanie wysokości wynagrodzeń i nagród członków Rady Fundacji;

8.3.5. dokonywanie zmian w Statucie;

8.3.6. wyrażanie zgody w innych przypadkach wskazanych w Statucie;

8.3.7. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków przedstawianych przez organy Fundacji.

8.7. O zgodę Fundatora na dokonanie przez Fundację danej czynności występuje Zarząd Fundacji lub Rada Fundacji.

8.8. Fundator ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach każdego organu fundacji, jak również prawo do wglądu we wszelką dokumentację, księgi rachunkowe, sprawozdania i wszelkie inne akta związane z działalnością Fundacji.11

8.9. Fundator może zostać powołany do Zarządu oraz Rady Fundacji. Jeżeli do Zarządu lub Rady zostanie powołany Fundator, kompetencje Fundatora w tym czasie wykonuje Rada Fundacji, z wyłączeniem uprawnienia Rady Fundacji do odwołania Fundatora z funkcji jej członka.

8.10. W przypadku śmierci Fundatora jego miejsce wstępuje jego następca, którym w pierwszej kolejności zostaje najstarszy stażem członek Rady Fundacji. Jeżeli formuła starszeństwa stażem nie pozwoli wyłonić następcy Fundatora, Fundatorem zostaje najstarszy wiekiem członek Rady Fundacji. W przypadku, gdy formuła starszeństwa wiekiem nie pozwoli ustalić Fundatora, wówczas wyboru Fundatora dokonuje w formie uchwały Rada Fundacji. Stosowne potwierdzenie stwierdzenie starszeństwa stażem lub wiekiem potwierdza Rada Fundacji. W przypadku niemożliwości potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, oświadczenie w tym zakresie może wydać wstępujący w miejsce Fundatora następca prawny zgodnie z postanowieniami Statutu.
8.11. W przypadku, gdy fundatorów jest więcej niż jeden, postanowienia rozdziału o Fundatorze stosuje się odpowiednio do fundatorów.

§ 9

Rada Fundacji

9.1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i nadzorczym.
9.2. Do kompetencji Rady Fundacji należą następujące sprawy:
9.2.1. wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Fundacji, w tym w szczególności nadzoru i kontroli nad działalnością Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych oraz pozostałych organów Fundacji;
9.2.2. nadzór nad realizacją kierunków rozwoju Fundacji;
9.2.3. ustalanie wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych przez Fundację środków;
9.2.4. prowadzenie innych czynności z zakresu kontroli i nadzoru prac Fundacji;
9.2.5. badanie stanu majątkowego Fundacji w tym badanie i opiniowanie sprawozdań Fundacji i sprawozdań finansowych Fundacji;
9.2.6. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu;
9.2.7. występowanie z wnioskami do organów Fundacji dotyczącymi jej działalności;
9.2.8 opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
9.2.9. wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd Fundacji;
9.2.10. opiniowanie sprawozdań finansowych Fundacji i sprawozdań Fundacji z jej
działalności;
9.2.11. przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady Fundacji lub upoważnione do tego osoby kontroli działalności Fundacji i ksiąg rachunkowych Fundacji;
9.2.12. reprezentowanie Fundacji we wszystkich sprawach wobec członków Zarządu Fundacji;
9.2.13. uchwalanie, na wniosek Zarządu Fundacji, planów rozwoju Fundacji,
9.2.15. wyrażanie zgody na zbycie, nabycie oraz obciążenie nieruchomości Fundacji a także, zaciągnięcie kredytów oraz pożyczek, udzielanie poręczeń;
9.2.16. podejmowanie uchwał w sprawach wymaganych dla prawidłowej realizacji celów Fundacji;
9.2.15. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Fundacji;
9.2.16. wyrażanie zgody we wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Zarządu Fundacji, a w szczególności zbycie, nabycie oraz obciążenia nieruchomości, zaciąganie kredytów oraz pożyczek, udzielanie poręczeń.
9.2.17. rozpatrywanie spraw i wniosków przedstawianych przez pozostałe organy Fundacji.
9.2.18. wyrażanie zgody w sprawie utworzenia lub zamknięcia oddziału, zakładu lub filii Fundacji;
9.2.19. wyrażanie zgody w sprawie przystępowania Fundacji do spółek i fundacji w kraju i za granicą;
9.2.20. wyrażanie opinii w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją;
9.2.21. wyrażanie opinii w sprawie likwidacji Fundacji;
9.3. Rada Fundacji składa się z od trzech do pięciu członków.
9.4. Członków pierwszej Rady Fundacji powołuje Fundator, ustalając jednocześnie osobę Przewodniczącego pierwszej Rady.
9.5. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
9.6. Członkowie Rady Fundacji są powoływani bezterminowo.
9.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku decyzji Fundatora.
9.8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
9.9. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
9.10. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
9.11. Kandydatury członków Rady Fundacji w miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w przypadku rozszerzania składu Rady Fundacji opiniuje Fundator.
9.12. Rada Fundacji może przekazać do zaopiniowania Fundatorowi kandydatów do powołania do swojego grona spośród osób fizycznych lub przedstawicieli osób prawnych, które w szczególności:
9.12.1. dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji;
9.12.2. w potwierdzony sposób deklarują zamiar materialnego wspierania idei Fundacji;
9.12.3. wspierają działalność Fundacji w inny sposób.
9.13. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.
9.14. Przewodniczący Rady Fundacji:
9.14.1. zwołuje posiedzenia Rady Fundacji;
9.14.2. przewodniczy posiedzeniom i kieruje pracami Rady Fundacji; oraz
9.14.3. może, według własnego uznania, zaprosić osoby trzecie do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Fundacji.
9.15. Przewodniczący Rady Fundacji zwołuje posiedzenia Rady Fundacji:
9.15.1. z własnej inicjatywy; lub
9.15.2. na wniosek Zarządu Fundacji; lub
9.15.3. na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Fundacji, przy czym Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeb, co najmniej dwa razy w roku.
9.16. Obowiązki Przewodniczącego Rady Fundacji przejmuje najstarszy wiekiem członek Rady Fundacji, w przypadku:
9.16.1. czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady Fundacji; lub
9.16.2. powstania wakatu na stanowisku Przewodniczącego Rady Fundacji.
9.17. Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Fundacji są ważne, o ile wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali zawiadomieni o posiedzeniu, a w posiedzeniu wzięła udział (fizycznie lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) przynajmniej połowa członków Rady Fundacji.
9.18. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji i Fundator. Fundator może ustalić regulamin działania Rady Fundacji.
9.19. Do odwołania członka Rady Fundacji może dojść w szczególności wskutek działania takiej osoby niezgodnie ze Statutem lub przyjętymi przez organy Fundacji zasadami jej działania, niepełnienia obowiązków członka Rady Fundacji przez okres dłuższy niż pół roku, choroby lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji członka Rady Fundacji.

§ 10

Zarząd Fundacji

10.1. Zarząd Fundacji jest organem zarządzającym, kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
10.2. Zarząd Fundacji składa się z od jednego do trzech członków powoływanych na czas nieokreślony.
10.3. Członków pierwszego Zarządu Fundacji powołuje Fundator.
10.4. Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swe funkcje honorowo lub na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych. W sprawach Członków Zarządów z Fundacją, Fundacje reprezentuje przewodniczący Rady Fundacji.
10.5. Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy niezastrzeżone na podstawie niniejszego Statutu lub przepisów prawa do kompetencji innych organów Fundacji, a w szczególności:
10.5.1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
10.5.2. wyznaczanie bieżących i głównych kierunków działania Fundacji;
10.5.3. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
10.5.4. realizacja programów działania Fundacji i jej celów;
10.5.5. sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji, oraz zarządzanie jej majątkiem i funduszami;
10.5.6. ustalanie zasad zatrudnienia w Fundacji;

10.5.10. ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych;
10.5.11. sporządzanie i uchwalanie planów dochodów i wydatków (preliminarza budżetowego) Fundacji;
10.5.12. sporządzanie i uchwalanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji;
10.5.13. składanie sprawozdania z działalności Fundacji właściwemu ministrowi oraz podawanie go do publicznej wiadomości;
10.5.14. realizacja szczególnych rozporządzeń (poleceń, zapisów) darczyńców lub spadkodawców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami Statutu;
10.5.15. dostarczanie Fundatorowi i Radzie Fundacji na ich wniosek wszelkich dokumentów i wyjaśnień dotyczących Fundacji i jej działalności;
10.5.16. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów dokonywanych na rzecz Fundacji;
10.5.17. występowanie do innych organów Fundacji z wnioskami;
10.5.18. zapewnienie wykonania uchwał innych organów Fundacji;
10.5.19. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji, jeżeli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej;
10.5.20. występowanie do Fundatora z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia Fundacji z inną fundacją, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie.
10.6. Zarząd Fundacji przynajmniej w roku kalendarzowym składa na piśmie Radzie Fundacji oraz Fundatorowi sprawozdanie z działalności.
10.7. Członkiem Zarządu Fundacji nie może zostać członek Rady Fundacji, ani osoba pozostająca z członkiem któregokolwiek z organów w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podlegająca mu służbowo.
10.8. W przypadku jednoosobowego Zarządu Fundacji, osoba powołana w skład takiego Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji.
10.9. W przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.
10.10. Posiedzenie Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy w roku kalendarzowym.
10.11. Członkowie Zarządu Fundacji wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
10.12. Prawo reprezentowania Fundacji, w tym składania oświadczeń w jej imieniu, przysługuje każdemu Członkowi Zarządu jednoosobowo, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Zarządu wieloosobowego do zaciągania zobowiązania przewyższającego kwotę 10.000,00 złotych konieczne jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu łącznie.
10.13. Zarząd Fundacji może powoływać zespoły, komisje i inne ciała kolegialne o charakterze opiniodawczym, doradczym lub honorowym, określając w uchwale o ich powołaniu zakres ich działania. Zarząd Fundacji określa także w uchwale, czy zespół, komisja lub inne ciało kolegialne ma charakter stały czy ad hoc. Zarząd Fundacji może w każdym czasie odwołać członka zespołu, komisji lub innego ciała kolegialnego, jak również odwołać cały zespół, komisję lub inne powołane w drodze uchwały Zarządu ciało kolegialne.

§ 11

Rada Naukowo – Dydaktyczna

11.1. Rada Naukowo – Dydaktyczna jest organem opiniodawczym i doradczym Fundacji.
11.2. Celem działania Rady Naukowo-Dydaktycznej jest tworzenie ram i standardów w wykorzystaniu metody prowokatywnej i badaniach nad nią oraz jej profesjonalizacji.
11.3. W skład Rady Naukowo – Dydaktycznej wchodzą osoby o znaczącym dorobku naukowym, badawczym, dydaktycznym, terapeutycznym, coachingowym lub pomocowym w obszarze prowokatywności lub metod pochodnych lub współwystępujących.
11.4. Członkowie Rady Naukowo-Dydaktycznej są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji, po zasięgnięciu opinii Fundatora.
11.6. Członkowie Rady Naukowo – Dydaktycznej wyrażają swoją opinię lub służą poradą w zakresie realizacji celów Fundacji każdemu organowi Fundacji. Na wniosek danego organu, opinia lub stanowisko Rady Naukowo – Dydaktycznej powinna być przedstawiona bezzwłocznie w formie pisemnej.

§ 12

Komisja Etyki

12.1. Komisja Etyki jest stałą komisją działającą przy Fundacji, której członkowie są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji. Komisja składa się z nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 osób.
12.2. Celem działania Komisji Etyki jest:
12.2.1. propagowanie wartości etycznych wynikających z celów Fundacji;

12.2.2. opracowanie i aktualizacja Kodeksu Etyki stosowania podejścia prowokatywnego;
12.2.3. ocena przestrzegania zasad etycznych stosowania metody;
12.2.4. oddziaływanie na eliminowanie czynów i zachowań niezgodnych z zasadami etycznymi stosowania metody, a które stoją w sprzeczności z celami Fundacji;
12.2.5. wyrażanie opinii na wniosek Fundatora, Zarządu albo Rady Fundacji;
12.2.6. wyrażanie opinii w obszarach i kwestiach zgłaszanych przez osoby pracujące podejściem prowokatywnym lub ich klientów;
12.3. W skład Komisji powoływane są w szczególności osoby:
12.3.1. o znacznym doświadczeniu i dorobku związanym z stosowaniem metody;
12.3.2. aktywnie pracujące i superwizujące się w obszarze metod prowokatywnych w pracy z człowiekiem i/lub zespołami;
12.3.3. czynnie zaangażowane w stosowanie, uczenie i badanie metod prowokatywnych w procesach wsparcia i rozwoju ludzi i zespołów.

§ 13

Likwidacja fundacji lub połączenie z inną fundacją

13.1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, do których została powołana lub wyczerpania środków finansowych i majątku.
13.2. Fundator po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji, decyduje o jej likwidacji, ponadto powołuje likwidatora oraz określa sposób reprezentacji Fundacji w trakcie jej likwidacji oraz o ile to konieczne w jego uznaniu, sposób przeprowadzenia likwidacji Fundacji.
13.3. Likwidator podejmuje czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji, powinien zakończyć bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności i zaspokoić istniejące zobowiązania.
13.4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany na cele zbieżne z celami statutowymi likwidowanej Fundacji wyznaczone przez Fundatora.
13.5 Fundator po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji, może podjąć decyzję o połączniu z inna fundacją.
§ 14

Zmiany Statutu

14.1. Zmian statutu Fundacji dokonuje Fundator po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji. Z wnioskiem o zmianę statutu może zwrócić się do Fundatora Rada Fundacji lub Zarząd
14.2. W przypadku dokonania zmiany Statutu Fundacji, Zarząd Fundacji niezwłocznie sporządza tekst jednolity Statutu uwzględniający uchwalone zmiany i składa go właściwym organom.
14.3. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.