Regulamin
sprzedaży usług szkoleniowych w ramach oferty szkoleniowej dostępnej na stronie www.provocare.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego – Provocare – Instytut Komunikacji Prowokatywnej – pod adresem www.provocare.pl. Sprzedającym jest Provocare – Instytut Komunikacji Prowokatywnej Joanna Czarnecka z siedzibą w 58-100 Świdnica, ul. Księcia Henryka Brodatego 20 lok. 2 wpisaną do CENTRALNEJ EWIDENCI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEiDG), NIP: 8842467027, REGON: 020541536.

Kontakt z Sprzedającym można uzyskać:

 • pod numerami telefonów: +48 535 00 68 46 koszt połączenia za minutę wg taryfy operatora.
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@provocare.pl

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane ze świadczeniem Usług Szkoleniowych.
 2. Organizator – oznacza podmiot organizujący i rozliczający szkolenie.
 3. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która złożyła formularz zgłoszeniowy na szkolenie.
 4. Uczestnik– uczestniczący w szkoleniu Zamawiający, będący osobą fizyczną lub osobą fizyczną zgłoszoną przez Zamawiającego będącego osobą prawną, który opłacił szkolenie i został zarejestrowany przez Organizatora szkolenia jako uczestnik.
 5. Oferta – aktualna oferta cenowa, która oprócz ceny może zawierać również dodatkowe szczegóły takie jak zakres oferty, termin realizacji usługi, miejsce realizacji usługi, inne warunki realizacji usługi.
 6. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia online, której przedmiotem jest nabycie Usług Szkoleniowych.
 7. Usługi Szkoleniowe – sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Organizatora.
 8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.provocare.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży i świadczenia Usług Szkoleniowych przez Organizatora za pośrednictwem strony www.provocare.pl.
 2. Każda osoba korzystająca z oferty jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.
 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem strony www.provocare.pl poprzez zawarcie Umowy na odległość, zawartej pomiędzy Organizatorem oraz Uczestnikiem.

§ 3 Zawarcie Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych zostaje zawarta po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu przez Zamawiającego oraz po e-mailowym zaakceptowaniu zgłoszenia na szkolenie przez Organizatora.
 2. Zamawiający wysyła zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Organizatora.
 3. Zamawiający zwrotnie otrzyma potwierdzenie zapisu (wiadomość e-mail przesłana na adres poczty elektronicznej podany przez Zamawiającego w formularzu zgłoszeniowym), w którym może zweryfikować poprawność wybranej grupy, terminu i nazwy szkolenia oraz kwotę do zapłaty.
 4. Otrzymanie e-maila informującego o przyjęciu zgłoszenia oznacza, iż zgłoszenie zostało złożone prawidłowo i doszło do zawarcia Umowy. Świadczenie Usług Szkoleniowych następuje po otrzymaniu przez Organizatora zapłaty za szkolenie, zgodnie z wysokością opłaty za szkolenie wskazanej w sposób określony w § 4.

§ 4 Warunki uczestnictwa

 1. Wysokość opłaty za szkolenie jednego Uczestnika jest podawana w Ofercie opublikowanej na stronie internetowej Organizatora.
 2. Wszystkie ceny są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.
 3. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania opłaty za uczestnictwo w terminie 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia na wskazany nr rachunku bankowego, jeśli Organizator nie ustali inaczej. Brak wpływu płatności do Organizatora w ww. zostaje uznane za wycofanie zgłoszenia kwalifikującego do udziału w szkoleniu.
 4. Opłata za szkolenie obejmuje, poza opłatą wymienioną w ust. 1 przerwy kawowe i certyfikat. Koszty dojazdu do miejsca organizacji szkolenia oraz koszty ewentualnego zakwaterowania, Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 5. W przypadku szkoleń wymagających wcześniejszego przekazania materiałów szkoleniowych, Organizator przesyła je na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres korespondencyjny Uczestnika.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do: a) odwołania lub przesunięcia szkolenia na inny termin w przypadku, gdy liczba zgłoszonych Uczestników nie jest wystarczająca do przeprowadzenia szkolenia, b) modyfikacji godziny rozpoczęcia i zakończenia szkolenia – z zastrzeżeniem stałej liczby godzin szkolenia podanych w odpowiedniej Ofercie, c) zaproponowania Zamawiającemu następnego terminu szkolenia, jeżeli liczba zgłoszonych uczestników przekroczy ustaloną przez Organizatora maksymalną liczbę uczestników dla danego typu szkolenia.
 7. Przy zaistnieniu zdarzenia opisanego w § 4 ust. 6 lit. a Organizator powiadomi niezwłocznie Uczestnika o takim fakcie na adres poczty elektronicznej podanej w zamówieniu. Uczestnik ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od Umowy, o czym powinien powiadomić Organizatora na adres poczty elektronicznej – nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi w ciągu 7 dni już zapłacone należność za szkolenie. Zwrot nastąpi na konto Uczestnika, które powinno zostać podane w wiadomości o rezygnacji.

§ 5 Płatności

Płatność za zamówione Usługi może nastąpić w 2 formach:

 • za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Przelewy24.pl)
 • przelewem na konto bankowe sklepu.

§ 6 Odstąpienie

 1. Zamawiający, jeżeli jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) ma możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w formie załącznika do wiadomości poczty elektronicznej lub w formie pisemnej wysłanej na adres Organizatora, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Załącznik jest dostępny na stronie internetowej Organizatora. W tytule wiadomości należy wpisać słowo „Odstąpienie” oraz w treści wiadomości zwięzłą informację, którego szkolenia dotyczy odstąpienie.
 3. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), są dostępne na stronie internetowej Organizatora.

§ 7 Rezygnacja

 1. Uczestnik może zrezygnować z zamówionej Usługi Szkoleniowej nie później niż na 14 dni przed terminem szkolenia podanym w odpowiedniej Ofercie. W przypadku chęci rezygnacji Uczestnik powinien wysłać stosowną informację do Organizatora w formie wiadomości poczty elektronicznej. W tytule wiadomości należy wpisać słowo „Rezygnacja” oraz w treści wiadomości zwięzłą informację, którego szkolenia dotyczy rezygnacja. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi w ciągu 7 dni już zapłacone należności za szkolenie. Zwrot nastąpi na rachunek bankowy Uczestnika, który powinien zostać podany w wiadomości o rezygnacji.
 2. Jeżeli jednak rezygnacja nastąpi później niż na 14 dni przed terminem szkolenia, wtedy Organizator zwraca Uczestnikowi opłatę w wysokości 50% Usługi Szkoleniowej związaną z przygotowaniem Usługi Szkoleniowej. Rezygnacja jest jednoznaczna z odstąpieniem od Umowy z winy Uczestnika.
 3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie 3 dni roboczych przed szkoleniem oraz w przypadku nieobecność Uczestnika na szkoleniu bez uprzedniego odstąpienia od umowy, Organizator nie zwraca opłaty za szkolenie.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdy Uczestnik ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług Szkoleniowych w terminie czternastu dni roboczych od daty zakończenia Szkolenia.
 2. Reklamację składaną przez Uczestnika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi Szkoleniowej należy sporządzić w formie pisemnej oraz określić: a) uczestnika w sposób umożliwiający jego identyfikację, b) nazwę, grupę i termin Usługi Szkoleniowej, której reklamacja dotyczy, c) przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres korespondencyjny: Provocare – Instytut Komunikacji Prowokatywnej Joanna Czarnecka, ul. Księcia Henryka Brodatego 20 lok. 2. 58-100 Świdnica, 4. Organizator odpowie na zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

§ 9 Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami), składając formularz rejestracyjny na szkolenie, Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Organizatora poprzez zaznaczenie przygotowanych w formularzu oświadczeń. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika oraz w celach marketingowych za zgodą wyrażoną w formularzu. Podanie danych osobowych przez Uczestnika oraz zgoda na ich przetwarzanie w celu realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika są niezbędne do zrealizowania usługi szkoleniowej przez Organizatora szkolenia.
 2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub przekazywania danych innym administratorom baz danych oraz prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania. Dane Uczestnika przetwarzane są na zasadzie dobrowolności.
 4. Administratorem danych osobowych jest Provocare – Instytut Komunikacji Prowokatywnej Joanna Czarnecka, ul. Księcia Henryka Brodatego 20 lok. 2. 58-100 Świdnica.

§ 10 Treści cyfrowe oraz techniczne środki ich ochrony

Organizator informuje iż w ramach udostępnianych treści cyfrowych dostępne są ogólne informacje o szkoleniu, jak również warunki uczestnictwa w nim. Uczestnik może również za pomocą udostępnionego formularza zgłosić swój udział w szkoleniu oraz skontaktować się z Organizatorem za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego. Organizator stosownie do swojej wiedzy umieszcza na stronie portalu program ramowy szkoleń oraz warunki uczestnictwa.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące w tym względzie przepisy prawa. 2. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zgłoszenia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zgłoszenia. 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia odwołania