FUNDACJA PROVOCARE

Instytut prowokatywności

Misja

Aby ludziom żyło się lepiej.
W zgodzie ze sobą i z innymi

Fundacja Provocare została założona w następstwie rozwoju działań Instytutu Provocare – Instytutu Podejścia Prowokatywnego, na jakiego powstanie zgodę wyraził w 2010 roku Franka Farrelly – twórca Terapii Prowokatywnej.

GŁÓWNYM CELEM Fundacji Provocare jest działalność pożytku publicznego w obszarach wspierania wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, budowania i utrzymania dobrostanu i zdrowia psychicznego w oparciu o podejście prowokatywne i metody pochodne oraz współwystępujące.

Cel ten będzie osiągać poprzez:

 • Rozpowszechnianie i popularyzację metody
 • Rozwój metody w różnych kontekstach i przestrzeniach
 • Kształtowanie kodeksu etyczno-moralnego pracy prowokatywnej oraz aksjologii i filozofii pracy i rozumienia człowieka w nurcie prowokatywnym
 • Prowadzenie badań nad metodą
 • Prowadzenie projektów edukacyjnych, warsztatowych, itp.
 • Prowadzenie terapii, coachingów, procesów wspierających w nurcie lub z elementami podejścia prowokatywnego
 • Budowanie przestrzeni do ciągłej wymiany doświadczeń i wiedzy z zakresu prowokatywnych metod pracy z ludźmi i stworzenie możliwości eksploracji przestrzeni pracy ciągłej

Wartości

Wartości Fundacji Provocare wyrastają z myśli twórcy metody Franka Farrellego.

Na nich opieramy nasze działania i podejmowane aktywności.

Życzliwość

rozumiana przez nas jako bezinteresowne i serdeczne działanie na rzecz innych. Przejawiające się poprzez:

 • uważność na siebie, osobę / osoby oraz procesu zachodzącego pomiędzy osobami będącymi w kontakcie
 • dobrą wolą, wynikającą z sympatii i zaufania do ludzi, z przekonania że jest w nich siła i że w naturze swej są dobrzy, a ich potrzeby – ważne;
 • Akceptację człowieka, jako jedynej w swoim rodzaju indywidualnej całości,
 • Naturalności i autentyczność juruchamiające odwagę do wyrażania siebie w prawdzie reagowania, myślenia, odczuwania i wyrażania siebie.
 • Nastawienie na kontakt i żywą interakcję z innymi, które wzmacnia gotowość do realnego doświadczania rzeczywistości społecznej i emocjonalnej.
 • Szacunek względem osoby i jej doświadczeń, wyrażający się poprzez otwartą komunikację (werbalną i niewerbalną) bezpośrednią lub/i pośrednią;
 • Poszanowanie prawa do jego wolnej woli niezależnie od decyzji i wyborów jakie dokona;
 • Ciekawość wobec różnorodności jaka jest w człowieku i pomiędzy ludźmi.

Humor

zdolność dostrzegania zabawnych stron życia, rzeczywistości, chwili, przekonań zachowań, postaw człowieka lub osób będących w interakcji

Przejawiające się poprzez:

 • różne formy (odsłony) – przesadę, pozytywną ironię, paradoks, deprecjonowanie samego siebie, absurdy w stylu Dali’ego itp;
 • zachowania, gesty i mowę mającą wydźwięk/ formę absurdalną, teatralną, groteskową i życzliwie karykaturalną;
 • niezależnie od odsłon w komponentach życzliwości, radości, zaskoczenia, opiekuńczości i wsparcia.

Wyzwania

definiowane jako nowe,  wymagające wysiłku sytuacje, będące sprawdzianem czegoś

Przejawiające się poprzez: 

 • Aktywne pobudzanie siebie lub innej osoby / osób do pozytywnego i rozwojowego konfrontowania swoich przekonań, postaw, obrazu siebie i swoich zachowań z realnością w jakiej żyje;
 • Aktywne pobudzanie i stymulowanie działań lub ruchu;
 • wyzwalanie energii ukrytej za ograniczającymi przekonaniami i działaniami reprezentowanymi przez klienta w stosunku do samego siebie i innych.

Człowiek

w naszym rozumieniu istota żywa, posiadająca niezbywalne prawo do godności ludzkiej i poszanowania wolnej woli niezależnie od stanu w jakim się znajduje egzystencjalnie, zawodowo, rozwojowo, bytowo.

Zdolna żyć miłością, potrzebująca więzi z samym sobą i drugim człowiekiem. Budująca więzi, nawet jeśli poprzez destrukcyjne modele zachowań, określająca się w dialogu werbalnym i niewerbalnym. Stająca się sobą poprzez doświadczanie siebie w przestrzeni, interakcji i poprzez wyzwanie. Silna mocą utrzymującą ją w żywą.

W ramach fundacji

Działa

 

Ośrodek rozwoju

mający na celu:

 • projektowanie i prowadzenie szkoleń w oparciu o metody prowokatywne
 • prowadzenie certyfikacji z coachingu i terapii prowokatywnej
 • prowadzenie superwizji i interwizji grupowych ii indywidualnych

Ośrodek terapeutyczno-coachingowy

mający na celu:

 • prowadzenie sesji i procesów terapii i coachingu
 • w nurcie prowokatywnym
 • lub/ i z wykorzystaniem narzędzi prowokatywnych w sesjach prowadzonych innymi metodami w pracy indywidualnej, grupowej i zespołowej

  Ośrodek badawczy

  mający na celu:

  • Rozwój i popularyzację metody
  • Zapraszanie i organizowanie warsztatów z udziałem renomowanych trenerów zagranicznych
  • Pogłębianie i eksplorowanie wiedzy i zastosowania metody (w tym prowadzenie badań nad metodą)
  • Budowanie przestrzeni do wymiany doświadczeń
  • Wydawanie publikacji, książek i narzędzi wspierających rozwój umiejętności i poszerzających wiedzę z zakresu prowokatywności

   KIM JESTEŚMY

   Zespół

    

   Provoaktywni

   czynnie zaangażowani w prace nad rozwojem podejścia prowokartywnego

   Już wkrótce

   Już wkrótce

   Już wkrótce

   Już wkrótce

   Już wkrótce

   Już wkrótce

   Już wkrótce

   Już wkrótce

   Już wkrótce

   Już wkrótce

   Komisja Etyki

   Celem działania Komisji Etyki jest propagowanie wartości etycznych wynikających z celów Fundacji, a także ocena i wyrażanie opinii przestrzegania zasad etycznych stosowania metody.

   W trakcie tworzenia

   Prof. Dr hab. Mirosława Huflejt Łukasik

   Prof. Dr hab. Mirosława Huflejt Łukasik

   Krystyna Wielogórska

   Krystyna Wielogórska

   Piotr Mosak

   Piotr Mosak

   Iwona Czarkowska

   Iwona Czarkowska

   Rada naukowo dydaktyczna

   Organ opiniodawczy i doradczy Fundacji. Celem Rady jest tworzenie ram i standardów w stosowaniu, profesjonalizacji i badaniach nad metodami prowokatywnymi.
   W trakcie tworzenia
   Matylda Marczak

   Matylda Marczak

   dr Maria Kmita

   dr Maria Kmita

   Jeroen Stek

   Jeroen Stek

   Tomasz Jamroziak

   Tomasz Jamroziak

   Oskar Hamerski

   Oskar Hamerski

   Mariusz Cyzio

   Mariusz Cyzio

   Rada Fundacji

   odpowiedzialna za sprawowanie kontroli i nadzoru nad działaniami Fundacji

   Katarzyna Kamińska

   Katarzyna Kamińska

   Robert Mikulski

   Robert Mikulski

   Zarząd Fundacji

   odpowiedzialny za kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz
   Jarosław Jakubowski

   Jarosław Jakubowski

   Sylwia Sikora

   Sylwia Sikora

   Asystentka zarządu

   Rodzice

   czasem zwani fundatorami. Odpowiedzialni do końca swych dni za właściwe wychowanie i kulturę osobistą Fundacji