Regulamin I Kongresu

Regulamin zasad rejestracji i udziału uczestników w I Międzynarodowym Kongresie Prowokatywności                                                                                                                      (udział stacjonarny i online)

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady rejestracji, a także zasady stacjonarnego i online udziału zarejestrowanych uczestników w I Międzynarodowym Kongresie Prowokatywności                                                                                      (dalej jako „Kongres”), który odbędzie w Forcie Sokolnickiego, przy ulicy Stefana Czarnieckiego 51.. w Warszawie, w dniach 1-3 października 2024 r. 
  2. Organizatorem Kongresu jest Fundacja Provocare- Instytut Prowokatywności, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Esej 21/22  (01-923 Warszawa), zarejestrowana pod numerem KRS 0001060239, NIP 1182270087, REGON 52647405000000 (dalej jako „Organizator”). 
  3. Organizator korzysta w organizacji Kongresu ze wsparcia technicznego własnego zespołu oraz zespołu techników Fortu.
  4. Łączność online będzie transmitowana poprzez platformę zoom.
  5. Płatności związane organizacją Kongresu obsługuje serwis płatności online Przelewy 24 (dalej “serwis płatności online”) prowadzony przez spółkę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068, kapitał zakładowy 5 476 300,00 PLN.
  6. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na jego wszelkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  7. Oficjalny serwis internetowy Kongresu (dalej jako „Serwis”) znajduje się pod adresem: http://www.provocare.org, gdzie można zapoznać z aktualnymi informacjami na jego temat, w tym również z zaplanowanym programem wydarzeń. 
  8. Organizator dołoży wszelkich starań, aby opublikowany program Kongresu nie podlegał zmianom, jednak nie może wykluczyć, że na skutek zdarzeń niezależnych od Organizatora, będzie konieczne wprowadzenie w programie pewnych zmian.
 2. ZASADY UCZESTNICTWA I ODWOŁANIA UCZESTNICTWA W KONGRESIE
  1. Osoby, które dokonają zakupu biletu oraz zostaną wpuszczone na teren Kongresu w okresie jego odbywania się (dalej jako: “Uczestnicy” lub pojedynczo jako “Uczestnik”) zobowiązują się do przestrzegania zasad przedstawionych w Regulaminie. 
  2. Uczestnicy mogą dokonać zakupu biletu na czas trwania Kongresu (bilet trzydniowy), lub biletu jednodniowego, na wybrany dzień trwania Kongresu. 
  3. Podstawą dopuszczenia do udziału w Kongresie jest łączne spełnienie poniższych warunków:
   1. zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://provocare.org/i-kongres-prowokatywnosci/ do dnia 20.09.2024 r. (lub do momentu wyczerpania puli dostępnych biletów) dla udziału stacjonarnie, do dnia 29.09.2024 r. dla udziału online, 
   2. uiszczenia opłaty za bilet za pośrednictwem serwisu płatności internetowych (brak opłaty za bilet upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa),
   3. przedstawienie potwierdzenia zakupu uprawniającego do uczestnictwa w Kongresie podczas wydarzenia.
  4. Pojedynczy bilet umożliwia wstęp jednej osobie i jest biletem na okaziciela. 
  5. Bilet występuje wyłącznie w formie elektronicznej i w takiej formie podlega weryfikacji przed wejściem na Teren Kongresu. W razie wątpliwości Organizator jest uprawniony do weryfikacji uprawnienia Uczestnika do udziału w Kongresie w czasie jego trwania.
  6. Udział w Kongresie jest dobrowolny i otwarty dla wszystkich osób fizycznych, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz otrzymały potwierdzenie udziału w Kongresie przesłane przez Organizatora. Liczba uczestników stacjonarnych Kongresu jest ograniczona do 200 osób. Udział online w Kongresie nie ma ograniczenia co do liczby.
  7. Organizator nie zapewnia uczestnikom przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia ani innych świadczeń w związku z Kongresem.
  8. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Kongresie bilet nie podlega zwrotowi. 
  9. Zgłoszenia dokonywane przez instytucje lub podmioty/osoby działające w imieniu innych osób (dalej, łącznie, jako „Zgłoszenia Zbiorowe”) traktowane są jak zgłoszenia indywidualne, zaś wszystkie prawa przysługujące uczestnikom zgłaszającym się samodzielnie (nie wyłączając praw, o których mowa w § 5 oraz § 6 ust. 3 poniżej) przysługują, w przypadku Zgłoszeń Zbiorowych, podmiotom dokonującym takich zgłoszeń (z zastrzeżeniem samego prawa uczestnictwa w Kongresie, które przysługuje osobom, w imieniu których Zgłoszenie Zbiorowe jest dokonywane, w liczbie odpowiadającej liczbie zakupionych biletów). Wszelkie rozliczenia między podmiotem dokonującym Zgłoszenia Zbiorowego a osobami, w imieniu których jest dokonywane, podlegają wyłącznie ustaleniom między takimi podmiotami a tymi osobami.
  10. Zmiana w programie Festiwalu nie stanowi podstawy do zwrotu Biletu lub jego ekwiwalentu, w jakiejkolwiek formie.
  11. W sprawach technicznych związanych ze sprzedażą Biletów Uczestnicy powinni zwracać się bezpośrednio do serwisu płatności internetowych.
  12. Zasady uczestnictwa online stanowią aneks do tego regulaminu
 3. REKLAMACJE
  1. Wszelkie reklamacje ze strony uczestników Kongresu wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Kongresu.
  2. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt 3.1 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Organizatorowi listem poleconym.
  3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
  4. Zasady określone powyżej nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek uprawnień uczestników wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
 4. ZMIANY ORGANIZACYJNE 
  1. Organizator może, wedle własnego uznania:
   1. Wskazać inny termin lub miejsce organizacji Kongresu. W takiej sytuacji uczestnicy zachowują prawo do uczestnictwa w Kongresie w nowym miejscu lub terminie ustalonym przez Organizatora, chyba że w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wskazaniu przez Organizatora takiego nowego terminu lub miejsca, poinformują Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa. Organizator zwróci opłaty rejestracyjne za uczestników, którzy zrezygnowali z uczestnictwa na rachunki, z których były dokonane. Brak informacji ze strony uczestnika w ww. terminie 7 dni będzie równoznaczny z akceptacją nowego terminu lub miejsca organizacji Kongresu.
    albo
   2. Odwołać Kongres. W takiej sytuacji Organizator: zwróci uczestnikom koszt zakupu biletów,, albo: zapewni uczestnikom, w ramach dokonanego zakupu, możliwość uczestnictwa w Kongresie online.
 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
  3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w związku z organizacją Kongresu i wyłącznie w celu utrzymania bezpieczeństwa na Terenie Kongresu i nie będą przechowywane dłużej niż termin trwania Kongresu.
  4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.
  5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być także państwowe służby sanitarne i porządkowe, dla spełnienia obowiązku realizowanego w interesie publicznym, oraz w przypadku przetwarzania wizerunku – podmioty świadczące usługi na rzecz Organizatora w zakresie infrastruktury teleinformatycznej.
  6. Każdy Uczestnik ma prawo do:
   1. wniesienia żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania;
   2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz ich przenoszenia;
   3. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;
  7. Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Zdjęcia i filmy wykonane podczas Kongresu mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych Kongresu oraz Organizatora jak również osób prowadzących warsztaty i prelegentów biorących udział w Kongresie.
  9. Uczestnictwo w Kongresie oznacza udzielenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo (z wyłączeniem zapisu audiowizualnego z sesji coachingowych/terapeutycznych, w jakich weźmie udział Uczestnik w trakcie trwania Kongresu) oraz udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym:
   1. utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie na rzecz Organizatora i jego Partnerów
   2. wprowadzanie do pamięci komputera
   3. wykorzystania do promocji i organizacji Kongresu przez Organizatora
   4. udostępniania partnerom Organizatora w celu ich promocji w kontekście udziału w Kongresie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach o Kongresie, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych, kinowych i radiowych.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez uczestników na konta bankowe, z których dokonywane były opłaty rejestracyjne.
  2. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Kongresie.
  3. Organizator może zmienić termin i miejsce Kongresu bez podania przyczyny. W takiej sytuacji uczestnicy zachowują jednak prawo do uczestnictwa w Kongresie w nowym miejscu lub czasie ustalonym przez Organizatora, chyba że w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wskazaniu przez Organizatora takiego nowego terminu lub czasu, poinformują Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa i wskażą numer konta, na które Organizator będzie mógł zwrócić opłatę rejestracyjną (brak informacji ze strony uczestnika w ww. terminie będzie równoznaczny z akceptacją nowego terminu lub miejsca Kongresu).
  4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kongresie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
  5. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać wszelkich przepisów i innych regulacji lub wymogów o charakterze porządkowym oraz sanitarnym obowiązującym w miejscu organizacji Kongresu (w tym instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawicieli Organizatora oraz zarządcy obiektu, w którym Kongres będzie organizowany). Z udziału w Kongresie wykluczone będą (bez prawa dalszego udziału oraz bez prawa do zwrotu jakichkolwiek opłat lub poniesionych kosztów) osoby agresywne, osoby pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych, a także osoby w inny sposób naruszające Regulamin lub inne normy.
  6. Uczestnik zobowiązany jest okazać Organizatorowi dowód szczególnego uprawnienia, ważnego na dzień organizacji Kongresu, umożliwiającego uczestnictwo w publicznych zgromadzeniach bez względu na obowiązujące ograniczenia, jeżeli będzie od tego zależeć możliwość jego legalnego uczestnictwa, zwłaszcza jeżeli liczba zarejestrowanych uczestników przekroczy maksymalną liczbę określoną przez obowiązujące w tym czasie przepisy prawa.
  7. Podczas Kongresu zabronione jest prowadzenie marketingu towarów lub usług własnych lub podmiotów trzecich (chyba że Organizator wyrazi na to uprzednią, pisemną zgodę), a także propagowanie treści niedozwolonych przez prawo lub zasady współżycia społecznego.
  8. Zabronione jest rejestrowanie, nagrywanie i fotografowanie osób obecnych na Kongresie, jego przebiegu, a także prezentowanych na nim treści (chyba że Organizator wyrazi na to uprzednią, pisemną zgodę).
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kongresu. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Kongresem.
  10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu, zaś zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich przesłania uczestnikom w wiadomości e-mail (na adres podany przy rejestracji). 

ANEKS: 

Regulamin Uczestnictwa w Warsztatach Online / Online-Hybrydowych”

Regulamin jest obowiązkowy ze uwagi na interaktywną formułę warsztatu/szkolenia, która to wymaga od Uczestnika spełnienia określonych warunków.

Celem Regulaminu jest dbałość o stworzenie przestrzeni ułatwiającej i umożliwiającej Uczestnikom pełne, jakościowe, efektywne i bezpieczne uczestnictwo w procesie uczenia się prowokatywności podczas warsztatu/szkolenia.

Uczestnik po zapoznaniu się i zaakceptowaniu powyższego regulaminu, wysyła scan/ fotografię podpisanego regulaminu do biura Provocare. 

Zasady współdziałania, kiedy jesteś z nami na warsztacie w online

Poniżej znajdziesz kilka cennych wskazówek, które pomogą Tobie i nam we współpracy. Celem wprowadzenia poniższych zasad jest dbałość o stworzeniu przestrzeni łączącej warsztat/szkolenie na sali z przestrzenią nauki zdalnej. Warsztaty online oraz połączenia hybrydowe umożliwiają w pełni efektywne, interaktywne i bezpieczne uczestniczenie w procesie uczenia się prowokatywności, przybliżając uczestników bez względu na miejsce na świecie w którym się znajdują, a także wielokrotnie ułatwiając łączenie obowiązków z chęcią rozwoju.

Kwestie techniczne:

 1. Przed spotkaniem upewnij się, że masz dostęp do stabilnego połączenia internetowego
 2. Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego zadbaj o jego odpowiednie naładowanie, w razie W, miej pod ręką ładowarkę
 3. Dla lepszej jakości dźwięku rekomendujemy używanie słuchawek z mikrofonem
 4. Urządzenie, z którego będziesz korzystał/a powinno posiadać sprawną kamerę, abyś mógł/a skorzystać z warsztatu/szkolenia chcemy Cię widzieć i słyszeć)
 5. Zadbaj o miejsce, w którym będziesz miał/a odpowiednie warunki do efektywnego, niczym nie przerywanego uczestnictwa w warsztacie. Zależy nam, aby w miarę możliwości, nikt Ci nie przeszkadzał i abyś mógł/a czuć się swobodnie biorąc udział w ćwiczeniach i w dyskusji.
 6. Jeśli w trakcie warsztatu wystąpią nieoczekiwane problemy techniczne – zgłoś je do nas. Zależnie od okoliczności preferowane kanały kontaktu to: chat w spotkaniu, połączenie telefoniczne lub wiadomość tekstowa (SMS na nr. tel.  535 006 846)

Najważniejszy jest Człowiek:

 1. Warsztaty odbywają się w atmosferze otwartości i poszanowania dla drugiej osoby, dlatego wszystkie treści poruszane na spotkaniu nie powinny być omawiane poza nim
 2. W trakcie warsztatu dopuszcza się spożywanie jedynie napoi bezalkoholowych
 3. Warsztat nie może być nagrywany w żadnej z form (audio/video) przez osoby inne niż zespół Fundacji
 4. Aby spotkanie miało charakter spotkania we wspólnej przestrzeni, jesteś zobowiązana/y do aktywnego uczestniczenia, interakcji z prowadzącymi i uczestnikami oraz aktywnego uczestniczenia w proponowanych ćwiczeniach i treningu umiejętności, dlatego kamera i mikrofon są konieczne
 5. Aby interakcji stała się zadość, jesteś zobowiązana/y do aktywowania kamery i mikrofonu i używania ich w trakcie całego warsztatu
 6. Osoby nieprzestrzegające powyższej zasady zostaną poproszone o włączenie kamery i mikrofonu oraz czynny udział w warsztacie
 7. Odmowa aktywnego udziału w warsztacie opisanego w pkt. 5 jest równoznaczna ze zgodą na usunięcie ze spotkania 

Uczestnicząc w warsztatach online, akceptujesz powyżej opisane zasady. Dziękujemy