LAboratorium prowokatywne

Laboratorium Provokatywne powstało dla realizacji poniższych celów: 

 1. Rozwoju Praktyków Provokatywności  
 2. Wzmocnienia kompetencji provokatywnych u osób uczących się metody, niezależnie od etapu uczenia się i praktyki w codziennej pracy i/lub życiu  
 3. Integracji Społeczności Praktyków Podejścia Provokatywnego  
 4. Możliwości wspólnego realizowania projektów i badań związanych z zastosowaniem metody  

 

Laboratorium Provokatywne obecnie realizuje następujące projekty:  

 1. Superwizyjne Laboratoria Provokatywne  
 2. Warsztaty z sesjami na żywo dla osób zainteresowanych doświadczeniem podejścia provokatywnego  
 3. PrakTYka prowadzenia sesji w podejściu provokatywnym przez osoby będące w procesie certyfikacji 
 4. Krótkie Formy SuperWizyjne 

 

SUPERWIZYJNE LABORATORIA PROWOKATYWNE  

Warsztaty laboratoryjne skierowane dla Praktyków Podejścia Provokatywnego aktywnie korzystających z podejścia w różnych kontekstach pracy indywidualnej i grupowej (np. Terapeutycznej, coachingowej, wychowawczej, edukacyjnej i trenerskiej).  

Wymogiem formalnym jest: 

 1. stosowanie w pracy zawodowej i w życiu prywatnym Podejścia Provokatywnego 
 2. ukończenie ścieżki certyfikacyjnej zakończonej pozytywną oceną egzaminacyjnej sesji provokatywnej  
 3. lub rozpoczęcie procesu certyfikacyjnego i uczestnictwo w minimum 3 warsztatach z zakresu podejścia provokatywnego  

2,5 dniowy czas inter-superwizyjny:  

 • wspólnego bycia, działania i doświadczania provokatywności poprzez superwizję indywidualną, grupową interwizję koleżeńską oraz moduły ćwiczeniowe.  
 • wspólnego biesiadowania, integracji, wymiany doświadczeń i perspektyw pomiędzy praktykami provokatywności rożnych zawodów/modalności  

Cele Superwizyjnych Laboratoriów:  

 • pogłębienie umiejętności i wiedzy praktyków z zakresu provokatywności w różnych kontekstach (terapii, coachingu, pracy trenerskiej, itp.)  
 • rozwój i wzmacnianie postawy życzliwości i provokatywnej uważności Praktyków Podejścia Provokatywnego na drugiego człowieka i samego siebie  
 • rozwój umiejętności obserwacji i uważnego reagowania na mikro zmiany zachodzące w zachowaniu klienta oraz sygnałów istotnych w samym procesie, zarówno w płaszczyźnie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, odczytywania przekonań i potrzeb klienta w celu efektywnych interwencji provokatywnych  
 • poznawanie i rozwijanie samego siebie w byciu Praktykiem Podejścia Provokatywnego (w tym własnej kolorowości, poczucia humoru i kreatywności)  
 • wzmacniania akceptacji do samego siebie, lekkości w działaniu i reagowaniu, naturalności w posługiwaniu się metodą i w byciu Praktykiem Podejścia Provokatywnego  
 • umiejętność oddawania odpowiedzialności klientowi za ostateczne rozwiązania problemu  
 • umacnianie wewnętrznego zaufania do siły i mądrości będącej tak w kliencie, jak i Praktyku Podejścia Provokatywnego  

Uczestnicy Superwizyjnych Laboratoriów przyjeżdżają ze swoimi przypadkami (case study), pytaniami, nagranymi sesjami lub ich transkrypcją w celu analizy własnej postawy praktyka podczas sesji oraz dynamiki samej sesji. W celu zobaczenia z innej/szerszej perspektywy na możliwości zastosowania różnorodnych provokatywnych narzędzi i rozwiązań, zarówno w swoim przypadku, jak i poprzez obserwację superwizowanych innych przypadków.  

To czas, gdy można spotkać się /usiąść/wyraziç/ nazwać/ nagłośnić/ rozważyć/ ze swoimi wątpliwościami pytaniami czy dociekaniami i usłyszeć siebie oraz perspektywy innych Praktyków Podejścia Provokatywnego. Poznać doświadczenia innych w podobnyc h tematach lub obszarach.  

WARSZTATY SESYJNE 

Dwudniowy warsztat skonstruowany na samych sesjach prowadzonych na żywo z udziałem osób które chcą doświadczyć pracy w podejściu provokatywnym ze swoim problemem / tematem. Pozostali uczestnicy są obserwatorami lub interwizyjnymi uczestnikami będącymi we własnym odczuwaniu i doświadczaniu, jak również w pogłębianiu, poszerzaniu wiedzy oraz umiejętności.  

Warsztaty sesyjne dostępne:  

 1. Od strony klienta – dla każdej osoby chcącej doświadczyć podejścia provokatywnego na sobie  
 2. od strony interwizyjnej i szkoleniowej – dla Praktyków Podejścia Provokatywnego 
 3. od strony obserwatorów – zapraszamy sympatyków i entuzjastów provokatywności  

Konstrukcja warsztatów sesyjnych umożliwia każdemu z uczestników chcących doświadczyć pracy provokatywneji uczestnictwo w własnej sesji na środku. Sesja jest nagrywana i przekazywana wyłącznie klientowi oraz archiwizowana przez Fundację Provocare do celów badawczych i rozwojowych. Sesje nie będą udostępniane osobom postronnym ani nie będą upubliczniane bez zgody klienta.  

Osoby będące klientami sesji mają zagwarantowane wsparcie ze strony Fundacji także po zakończeniu warsztatów. Mogą rozpocząć proces coachingowy lub terapeutyczny bądź też pozostać z refleksjami i odczuciami własnymi.  

Osoby będące uczestnikami warsztatu mogą jedynie odnosić się do własnych obserwacji/odczuć powstałych w czasie sesji, zadawać pytania dotyczące zauważonych narzędzi lub filozofii podejścia provokatywnego.  

PRAKtyKA PROWADZENIA SESJI w podejściu provokatywnym przez osoby będące w procesie certyfikacji 

Jednodniowy warsztat skierowany do osób będących w procesie certyfikacyjnym i przygotowujących się do egzaminu certyfikacyjnego. 

Warsztat umożliwiający praktykowanie pracy provokatywnej na sesjach prowadzonych na żywo z aktywnym udziałem superwizora prowadzącego i/lub osób asystujących superwizyjnych.  

Sesje są prowadzone na problemach/tematach osób uczestniczących lub prowadzących warsztat. Przewidywany czas trwania sesji to 20 minut.  

W sytuacji wymagającej interwencji wspierającej zarówno dla osoby klienta jak i osoby praktyka prowadzącego sesję – superwizor zastrzega sobie prawo do przerwania / przejęcia sesji.  

Pozostali uczestnicy są obserwatorami lub interwizyjnymi uczestnikami będącymi we własnym odczuwaniu i doświadczaniu, jak również w pogłębianiu i poszerzaniu wiedzy oraz umiejętności.  

Warsztaty sesyjne są dostępne:  

 1. od strony szkoleniowej – dla osób będących w procesie certyfikacji 
 2. od strony interwizyjnej i szkoleniowej – dla Praktyków Podejścia Provokatywnego 

Sesja jest nagrywana i przekazywana wyłącznie na prośbę Klientowi i Praktykowi prowadzącemu daną sesję oraz archiwizowana przez Fundację Provocare do celów edukacyjnych, badawczych i rozwojowych. Sesje nie będą udostępniane osobom postronnym ani nie będą upubliczniane bez zgody Klienta.  

Osoby będące klientami sesji mają zagwarantowane wsparcie ze strony Fundacji także po zakończeniu warsztatów. Mogą rozpocząć proces coachingowy lub terapeutyczny bądź też pozostać z refleksjami i odczuciami własnymi.  

Osoby będące uczestnikami warsztatu mogą odnosić się do własnych obserwacji/odczuć powstałych w czasie sesji, zadawać pytania dotyczące zauważonych narzędzi lub filozofii podejścia provokatywnego.  

KRÓTKIE FORMY SUPERWIZYJNE 

Krótkie formy superwizyjne mają na celu wsparcie praktyków w bieżącej pracy oraz wzbogacanie o szerszą perspektywę na możliwości zastosowania narzędzi i rozwiązań provokatywnych poprzez wspólne superwizowanie przypadków oraz wymianę doświadczeń.  

Uczestnicy krótkich form superwizyjnych mają możliwość: 

 1. spotkania się z innymi praktykami podejścia provokatywnego  
 2. spotkania ze swoimi wątpliwościami i dylematami w charakterze zaufania i wsparcia 

4h spotkania online lub stacjonarne skierowane dla Praktyków Podejścia Provokatywnego aktywnie korzystających z podejścia w różnych kontekstach pracy indywidualnej i grupowej (np. Terapeutycznej, coachingowej, wychowawczej, edukacyjnej i trenerskiej)  

Prowadzone w dwóch formach: 

 1. otwartej (w miarę wolnych miejsc, grupa maksymalnie do 8 osób na dane spotkanie) 
 2. stałej grupy rozwojowej (zamkniętej, obejmującej 6 spotkań w ciągu roku, ilość osób 6-8)  

Wymogiem formalnym jest: 

 1. stosowanie w pracy zawodowej i w życiu prywatnym Podejścia Provokatywnego 
 2. ukończenie ścieżki certyfikacyjnej zakończonej pozytywną oceną egzaminacyjnej sesji provokatywnej  

Uczestnicy mogą przygotować na spotkanie: 

 1. konkretny przypadek (case study) oraz przedstawiony w  

krótkim opisie klient,  

 1. przebieg procesu lub konkretnej sesji wraz z pytaniami, które pojawiły się w związku z pracą z danym klientem,  
 2. ogólne pytania, trudności jakie pojawiły się w perspektywie własnej pracy wykorzystującej podejście provokatywne 

Autorstwo: Komisja Etyki Fundacji Fundacja Provocare