REGULAMIN UCZESTNICTWA W CERTYFIKACJI Z ZAKRESU METOD PROWOKATYWNYCH

1. Informacje ogólne.

 1. Certyfikacja z zakresu metod prowokatywnych przeznaczona jest dla trzech typów specjalizacji zwanych dalej ścieżkami certyfikacyjnymi:
 2. Terapeutów
 3. Coachów
 4. Osób wspierających

 

 1. Organizatorem i jednostką prowadzącą Proces Certyfikacji jest Provocare – Instytut Komunikacji Prowokatywnej, reprezentowa ny przez: Joannę Czarnecką pełniącą rolę opiekuna merytorycznego nad certyfikacją oraz zespół certyfikujący odpowiedzialny za całość procesu, w zgodzie z programem danej ścieżki.

 

 

2. Koncepcja i system nauczania

 

1/ Certyfikacja składa się z trzech przebiegających po sobie etapów procesu certyfikacyjnego:

 

Etap 1. Szkolenie z podstaw prowokatywności

Etap 2. Szkoleń dla zaawansowanych

Etap 3. Certyfikacja

 

Pomiędzy poszczególnymi szkoleniami wchodzącymi w skład danej ścieżki certyfikacyjnej uczestnicy otrzymują: materiały edukacyjne, wsparcie superwizyjne i mentoringowe, zadania domowe do samorozwoju.

Przed podejściem do egzaminu certyfikacyjnego osoba musi wykazać się odpowiednią liczbą godzin superwizyjnych i praktycznych (szczegółowe dane w dalszej części dokumentu)

2/ Ścieżka certyfikacyjna jak i nazwa certyfikacji jest zależna od specjalizacji zawodowej uczestników

 

3/ W certyfikacji z zakresu Terapii Prowokatywnej mogą wziąć udział:

a. Aktywni zawodowo terapeuci różnych nurtów;
b. Pedagodzy (w tym pedagodzy specjalni i społeczni);
c. Opiekunowie i pracownicy medyczni;
d. Psychiatrzy i psychologowie;
e. Absolwenci kierunków psychologicznych;
f. Terapeuci uzależnień.

4/ W certyfikacji z zakresu Coachingu Prowokatywnego mogą wziąć udział:

 1. Aktywni coachowie i superwizorzy coachingu;
 2. Absolwenci szkół coachingowych.

 

5/ W certyfikacji z zakresu Podejścia Prowokatywnego mogą wziąć udział:

 1. Praktycy, pracujący z ludźmi w poza terapeutycznych kontekstach, np. pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, kuratorzy sądowi, doradcy zawodowi, trenerzy pracy itp.;
 2. Kadra edukacyjna, oświatowa i wychowawcza;
 3. Menedżerowie;
 4. Osoby zaangażowane we wsparcie i rozwój innych (w tym własny).

 

6/ Informacje dodatkowe w kontekście koncepcji i systemu nauczania:

 1. Osoby nie wymienione powyżej, a chcące wziąć udział w certyfikacji – proszone są o kontakt z opiekunem merytorycznym danej ścieżki certyfikacyjnej, w celu rozmowy rekrutacyjno-poznawczej.
 2. Osoby, które ukończyły szkolenie z Podstaw Prowokatywności prowadzone Joannę Czarnecką, Norberta Grzybka, dr Noni E. Höfner, dr Jaapa Hollander, Nicka Kempa lub Franka Farrellego mogą przystąpić do procesu certyfikacyjnego po wcześniejszej rozmowie z opiekunem merytorycznym danego Kursu Certyfikującego.
 3. Osoby, które ukończyły warsztaty z podstaw prowokatywności u Franka Farrellego, dr Noni E. Höfner, dr Jaapa Hollandera mogą wziąć udział w certyfikacji, zaczynając od warsztatów zaawansowanych, bez konieczności rozpoczęcia certyfikacji od warsztatu z podstaw prowokatywności w Provocare.

 

7/ Podstawowe cele „Programu certyfikacji osób pracujących w Podejściu/Terapii/ Coachingu Prowokatywnym zwanego dalej Programem:

 1. Rozwój i potwierdzanie kompetencji osób pracujących w nurcie prowokatywnym;
 2. Podnoszenie standardów pracy osób i instytucji działających w nurcie prowokatywnym;
 3. Zwiększenie dostępności pomocy udzielanej osobom w podejściu prowokatywnym;
 4. Promocja nurtu prowokatywnego.

 

8/ Cel kształcenia:

 1. Przygotowanie do prowadzenia sesji terapeutycznych/ coachingowych/ wpierających w podejściu prowokatywnym;
 2. Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących pomocowo i rozwojowo z innymi ludźmi;
 3. Rozwój kompetencji i umiejętności osób stosujących Prowokatywność w pracy z klientami indywidualnie i zespołowo;

 

9/ Po ukończeniu Procesu Certyfikacyjnego zakończonego pozytywnym wynikiem, uczestnik uzyska tytuł:

 1. Certyfikowany Terapeuta Prowokatywny (z prawem posługiwania się określeniem terapeuta prowokatywny);
 2. Certyfikowany Coach Prowokatywny (z prawem posługiwania się określeniem coach prowokatywny);
 3. Certyfikowany Praktyk Podejścia Prowokatywnego  
  (z prawem posługiwania się określeniem praktyka podejścia prowokatywnego).

 

10/ Standardy nauczania:

 1. Ustrukturyzowany, autorski proces edukacyjny prowadzony metodą warsztatową. Przy wykorzystaniu możliwości spotkań tradycyjnych i online;
 2. Stosowane metody dydaktyczne m.in.: elementy wykładu, gier symulacyjnych, ćwiczenia w grupie, w podgrupach i indywidualne, webinaria, spotkania superwizyjne;
 3. W programie stosowane będą ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi terapeutycznych, coachingowych, innych – wskazanych na poszczególnych etapach kształcenia;
 4. Poza ćwiczeniami ściśle związanymi z prowokatywnością, uczestnicy odbędą zajęcia z zakresu: improwizacji, pracy głosem, pracy ciałem, neurobiologii mózgu w procesie leczenia, terapii i zmiany.

 

11/ Uczestnik Procesu Certyfikacyjnego niezależnie od obranej ścieżki rozwoju w Instytucie Provocare zobowiązany jest do:

 1. Odbycia wszystkich modułów kursu zgodnie z obowiązującym programem przewidzianym dla danej certyfikacji;
 2. Wykonywania prac zleconych przez wykładowców;
 3. Aktywnego uczestnictwa w zajęciach wykładowych i ćwiczeniach podczas zjazdów oraz pomiędzy zjazdami;
 4. Przyjęcia roli co najmniej jednego klienta podczas zajęć demonstracyjnych;
 5. Ukończenia egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym, zgodnie z zasadami danej certyfikacji

 

3. Zgłoszenie i proces rekrutacji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Procesie Certyfikacyjnym jest przesłanie drogą mailową, pocztą tradycyjną lub poprzez kontakt osobisty zgłoszenia chęci udziału w Procesie Certyfikacyjnym i odbycie rozmowy rekrutacyjnej;
 2. Zgłoszenia Kandydatów przyjmowane są drogą mailową na adres: dialog@provocare.pl;
 3. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem osoby jako chętnego/zainteresowanego szkoleniem/Procesem Certyfikacji. Nie jest jednak jednoznaczne z wpisaniem na listę jako Uczestnika;
 4. Status Uczestnika osoba nabywa po rozmowie rekrutacyjnej i po podpisaniu umowy;
 5. Końcowym potwierdzeniem uczestnictwa jest dokonanie pierwszej płatności;
 6. Z uwagi na zapewnienie komfortu nauki Uczestników liczba miejsc na kursie jest ograniczona do 25 osób;
 7. Rozmowę rekrutacyjną przeprowadza opiekun merytoryczny certyfikacji;
 8. Wynik rozmowy rekrutacyjnej przekazywany jest Kandydatowi w terminie do 10 dni roboczych na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu;
 9. Jeśli wynik rozmowy kwalifikacyjnej jest pomyślny, Uczestnik otrzymuje pełne dane do przystąpienia do certyfikacji;
 10. Rezerwację miejsca na kursie gwarantuje pierwsza wpłata, zgodna z wybraną opcją całościową lub ratalną;
 11. Dokonanie opłaty za kurs następuje zgodnie z informacją o wysokości opłaty zawartej na stronie Organizatora provocare.pl, z uwzględnieniem udzielonych przez Organizatora ewentualnych rabatów;
 12. O pierwszeństwie przyjęcia na kurs decyduje kolejność wpłat;
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia Kandydata, jeżeli:
  a. lista Uczestników w danym terminie jest już zamknięta.
  b. niezgłoszenia się minimalnej liczby osób (min. 12 osób)
  c. osobowościowych czy charakterologicznych kandydata (z troską o bezpieczeństwo jego i innych)
 14. Osoba, która dokonała wpłaty, jednak nie została przyjęta na kurs, otrzyma zwrot wpłaconej kwoty w terminie 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku Organizatora.

 

4. Proces certyfikacyjny

 

1/ Coaching Prowokatywny – certyfikacja. Metody/Podejście Prowokatywne – Certyfikacja 

a/ plan procesu edukacji i certyfikacji          

 

ETAP

WARSZTATY

LICZBA GODZIN

Etap 1.

Podstawy metod prowokatywnych w pracy coachingowej, terapeutycznej, pomocowej

22 + godziny mentoringowo – superwizyjne

Styl Prowokatywny – tło i narzędzia, dr Noni Höfner

22

Coaching Prowokatywny – polepszanie przez pogarszanie, dr Jaap Hollander

24

Nick Kemp

24

 

Frank Farrelly

24

Etap 2.

Emocjonalność intencji 

Struktury Chaosu

Humor i improwizacja

Twarze metafor

W podążaniu za wyzwaniem

Każdy z warsztatów ma po 18 godzin dydaktycznych

Certyfikacja

Egzamin praktyczny

Liczba godzin zależna od ilości egzaminowanych

Zjazdy dodatkowe – nie obowiązkowe

Prowokatywność w pracy trenera – moduł podstawowy

Prowokatywność w pracy trenera – moduł zaawansowany

Humor i Improwizacja – część 2

 

Każdy z warsztatów ma po 18 godzin dydaktycznych

 

 

 

B/ Warunki wstępne do rekrutacji w Procesie Certyfikacyjnym – specjalistycznym, Coach Prowokatywny

 1. Ukończone, udokumentowane wykształcenie o specjalizacji: coaching (ukończona szkoła coachingu lub studia podyplomowe).
 2. Udokumentowane wykonywanie pracy, w której oficjalnym zadaniem jest coaching / wsparcie / rozwój innych.
 3. Uzasadnienie chęci przystąpienia do certyfikacji (w formie rozmowy i/lub drogą korespondencyjną).

 

C/ Warunki wstępne do rekrutacji w Procesie Certyfikacyjnym – specjalistycznym, Praktyk Metod Prowokatywnych:

 1. Ukończone, udokumentowane wykształcenie lub pozostawanie w procesie edukacji na kierunkach ekonomicznych, specjalizacja: zarządzanie, i/lub humanistycznych z ukierunkowaniem na edukację, wsparcie i rozwój człowieka. 
 2. Udokumentowane wykonywanie pracy, w której oficjalnym zadaniem jest coaching / wsparcie / rozwój innych.
 3. Uzasadnienie chęci przystąpienia do certyfikacji (w formie rozmowy i/lub drogą korespondencyjną).

 

 

2/ Terapia Prowokatywna – certyfikacja

a/ plan procesu edukacji i certyfikacji

ETAP

WARSZTATY

LICZBA GODZIN

Etap 1.

Podstawy Terapii Prowokatywnej

 

24

Etap 2

 

Uważność emocjonalna

Struktury chaosu

Diagnoza i ocena postępów

Humor i improwizacja

Twarze metafor

Zespół i jednostka w prowokatywności

W podążaniu za wyzwaniem

 

Każdy z warsztatów ma po 24 godziny dydaktyczne

Certyfikacja

Egzamin teoretyczny i praktyczny

Liczba godzin zależna od ilości egzaminowanych

Zjazdy dodatkowe – nieobowiązkowe

Prowokatywność w pracy trenera – moduł podstawowy

Prowokatywność w pracy trenera – moduł zaawansowany

Humor i Improwizacja – część 2

 

Każdy z warsztatów ma po 18 godzin dydaktycznych

 

b/ Warunki wstępne do rekrutacji w Procesie Certyfikacyjnym – specjalistycznym, Terapia Prowokatywna:

 1. Ukończone, udokumentowane wykształcenie lub pozostawanie w procesie edukacji / kształcenia na kierunkach humanistycznych i/lub medycznych o specjalizacji: psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej, opiekuńczo-leczniczej, itp.
 2. Udokumentowane wykonywanie pracy, w której oficjalnym zadaniem jest terapia / opieka / rehabilitacja medyczna lub społeczna / wsparcie / rozwój innych.
 3. Uzasadnienie chęci przystąpienia do certyfikacji (w formie rozmowy i/lub drogą korespondencyjną).

 

5. Przystąpienie do Certyfikacji – zadania

 

Zadanie główne

Zakres

Liczba osób

Przeprowadzić proces składający się z minimum 2 spotkań zgodnie z obraną ścieżką

Coaching

4

Wsparcie

6

Terapia

8

Dostarczyć spisany przebieg sesji prowokatywnej z klientem „A”

Coaching

1

Wsparcie

1

Terapia

2

Nagranie video innej sesji prowokatywnej z klientem „B”

Coaching

1

Wsparcie

1

Terapia

2

Potwierdzenie odbytych sesji superwizyjnych (odbytych w ramach działań Klubu ProvoAktywnych lub bezpośrednio u superwizora)

Coaching i Metody Prowokatywne

36

Terapia

46

Potwierdzenie odbytych sesji interwizyjnych

Coaching i Metody

9

Terapia

12

Rekomendacje 2 osób poddanych sesji prowokatywnej przeprowadzonej przez osobę

 

 

Rekomendacje od osób merytorycznych

Coaching i Metody Prowokatywne

Superwizora

Opiekuna merytorycznego

Terapia

Superwizora

Opiekuna merytorycznego

Terapeutę prowokatywnego

 

 

6. Opłaty

 

 1. Opłata za udział w szkoleniu certyfikacyjnym jest zgodna ze specjalizacją kursu i obowiązującymi stawkami podanymi w cenniku;
 2. Dokonanie pierwszej płatności jest jednoznaczne z wpisaniem osoby jako Uczestnika pod warunkiem, że kryteria wymienione w sekcji III Zgłoszenie i proces rekrutacji zostały spełnione;
  3. Opłatę za kurs można wnieść jednorazowo lub w formie płatności ratalnej;
 3. Numer rachunku właściwy do dokonywania wpłat:
  81 1090 2369 0000 0001 0310 4811 ; Provocare

W tytule należy umieścić zapis: Certyfikacja …… [nazwa specjalizacji], imię i nazwisko uczestnika, jeżeli jest wysyłana płatność z innego konta niż dane personalne osoby uczestniczącej w kursie.

 

7. Rezygnacja

 1. Uczestnik może zrezygnować z kursu poprzez złożenie oświadczenia drogą poczty elektronicznej na adres: joanna.czarnecka@provocare.pl do 10 dnia przed dniem, w którym odbywa się pierwszy zjazd kursu;
 2. W sytuacji, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji do 10 dnia przed dniem, w którym odbywa się zjazd, Organizator ma prawo zatrzymać 50% wpłaconej opłaty;
 3. W sytuacji, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji później niż 10 dni przed dniem, w którym odbywa się pierwszy zjazd lub w ogóle takiego oświadczenia nie otrzyma, ma prawo zatrzymać całą otrzymaną zapłatę;
 4. W szczególnych przypadkach Uczestnik może ubiegać się o umorzenie części zobowiązań finansowych. Decyzja w tej sprawie rozpatrywana jest indywidualnie, z uwzględnieniem kosztów realizacji programu kursu;
 5. Nieobecność Uczestnika na  szkoleniu  (bez formalnej rezygnacji) nie uprawnia Uczestnika do możliwości żądania zwrotu kwoty wpłaconej za kurs.

 

8. Uwagi końcowe

 1. Szczegółowe zasady współpracy w grupie zostaną sformułowane i spisane podczas pierwszego zjazdu w postaci Kontraktu Uczestnictwa;
 2. Instytut Provocare zastrzega sobie prawo do zmian w programie w zależności od przebiegu procesu nauczania w grupie i dynamiki grupowej;
 3. Program realizowany przez Podmiot zawiera definicję coachingu i kodeks etyczny spójne z wytycznymi Izby Coachingu;
 4. Podmiot opisuje cele programu, proces jego powstawania oraz merytoryczne podstawy, na których jest oparty kurs. Opis znajduje się w ofercie programu certyfikacyjnego;
 5. Osoby prowadzące zajęcia praktyczne z Uczestnikami kursu są wieloletnimi, praktykującymi terapeutami i coachami prowokatywnymi, kierunkowymi na pracę indywidualną z klientem (w terapii, coachingu, mediacji, procesie wsparcia i leczenia) i grupową (w terapii grupowej, coachingu zespołowym i grupowym, w pracy zespołowej i pomocowej). Szczegółowe informacje o doświadczeniu trenerów prowadzących są dołączone do opisu Certyfikacji;
 6. Sesje na środku będą nagrywane audio i video w celach archiwalnych Instytutu oraz dla prywatnej własności osoby w niej uczestniczącej;
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ww. terminów zjazdów z przyczyn od niego niezależnych. Organizator zobowiązuje się w takich przypadkach poinformować Uczestników o zmianie daty na tydzień przed planowanym zjazdem;
 8. Organizatorzy szkolenia nie zapewniają Uczestnikom wyżywienia i noclegu na czas szkolenia. Noclegi i posiłki należy zapewnić sobie we własnym zakresie. Organizator może wesprzeć w poszukiwaniu noclegu;
 9. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu rekrutacji służą wyłącznie realizacji umowy i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim – z wyjątkiem opisanym w pkt. 2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami;
 10. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz materiałów zawierających jego wizerunek (zdjęcia, nagrania sesji) zbieranych za pośrednictwem strony internetowej, drogą mailową, bądź w innej formie, w jakiej Uczestnik przekazuje ww. informacje lub materiały, jest firma: Provocare – Instytut Komunikacji Prowokatywnej, z siedzibą ul. Esej 21/22, 01-923 Warszawa;
 11. Dane osobowe Uczestnika zbierane są przez Provocare w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zrealizowania, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem szkolenia oraz w celach edukacyjnych. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.
 12. Dokumenty Uczestników są przechowywane (w formie papierowej i elektronicznej) przez trzy lata po ukończeniu przez Uczestników programu, włączając w to: dokumenty potwierdzające opanowanie przez Uczestnika podstaw coachingu prowokatywnego przed rozpoczęciem udziału w kursie specjalistycznym, wszystkie oceny studentów oraz dokumentację uczestnictwa w poszczególnych modułach. Jednocześnie Podmiot przechowuje wszelkie procedury, w oparciu, o które Uczestnicy zostali zrekrutowani i egzaminowani oraz program, według którego odbył się kurs;
 13. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego;
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa;
 15. W przypadku, gdyby w niniejszym Regulaminie zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami Regulaminu.
 16. Wszystkie zdjęcia robione podczas trwania kursu chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) – posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Provocare.
 17. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Rejonowy w Warszawie.

 

 

Biblioteka

Powiązane wpisy

Intensywne życie terapeutyczne. A. E. Аleksjeiczyk

Intensywne życie terapeutyczne. A. E. Аleksjeiczyk

Intensywne życie terapeutyczne - autorska metoda praktyki psychoterapeutycznej   Życie- W przeciwieństwie do wielu systemów psychoterapeutycznych, które czynią wyraźny nacisk na poszczególne psychiczne, psychopatologiczne, psychoterapeutyczne procesy:...

Czym właściwie jest Terapia Prowokatywna?

Czym właściwie jest Terapia Prowokatywna?

Urywek wywiadu z Favor Alexander- psychologiem, terapeutą, wolontariuszem w ośrodkach, na temat jego patrzenia na proces wsparcia pacjenta przy zastosowaniu prowokatywności, o tym czym jest Terapia Prowokatywna, jak i kiedy działa według niego. Jakie ma oddziaływanie, a kiedy może być nie przydatna.

Rozmowa JO&NO

- Czym jest prowokatywność? – Prowokatywność to budzenie w ludziach odwagi do bycia prawdziwym.  Wyprowadza ludzi poza utarte schematy myślenia, działania, reakcji i wpuszcza ich w nowe, niezbadane. Jest też krzywym zwierciadłem - pozwala zobaczyć siebie i problemy, z...